Loading

image
  • STUDIES OF INSECTS DIVERSITY IN NORTHERN THAILAND
  • Timeperiod: 2012 - 2019
  • Status: ongoing

Project Name

ศึกษาความหลายหลายทางชีวภาพของแมลงในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย .

STUDIES OF INSECTS DIVERSITY IN NORTHERN THAILAND .

Details

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ มาเป็นเวลานานในด้านการศึกษาพืชพรรณชนิดต่างๆ และในระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2550 ได้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านการศึกวิจัยแมลงกับ The Natural History Museum of London (NHM) ผ่านทางโครงการ QSBG/ DARWIN / NHM และโครงการ Thailand Insect Group for Entomological Research (TIGER) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Kentucky University , USA กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้วางรากฐานการจัดเก็บตัวอย่างและการบริหารงานพิพิธภัณฑ์มลงที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งช่วยในการวิจัยจำแนกชนิดพันธุ์แมลงที่พบในพื้นที่อุทยานต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถจัดทำบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์แมลงของประเทศไทย และรวบรวมตัวอย่างแมลงเพื่อการศึกษาได้มากขึ้นพร้อมทั้งเก็บรักษาอย่างมีระบบต่อไป ผลจากโครงการดังกล่าวนี้ ทำให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ขยายงานศึกษาวิจัยด้านแมลง และจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แมลงเพื่อเป็นแหล่งรอบรับการจัดเก็บตัวอย่าง และใช้อ้างอิงทางอนุกรมวิธานแก่นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา หรือ ประชาขานผู้ที่สนใจนงานด้านนี้ อย่างไรก็ดี เพื่อความยั่งยืนของงานวิชาการที่ได้รับการวางรากฐานไว้เป็นอย่างดีแล้ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาและให้บรรลุเป้าหมายในการจัดทำพิพิธภัรฑ์แมลงระดับชาติที่มีการทำเนินงานในระดับสากลต่อไป .

Objective

1) เพื่อดำเนินกิจกรรมให้เกิดพิพิธภัณฑ์แมลงที่มีมาตรฐานระดับสากลแห่งแรกในประเทศไทย.

2) เพื่อสำรวจ รวบรวมและจัดเก็บตัวอย่างแมลงในประเทศไทย พร้อมข้อมูลทางระบบนิเวศน์สำหรับงานวิชาการและงานเผยแพร่ความรู้.