NA / NA / NA

ริืนดำ( Black Flies) หรือภาษาชาวบ้านเรียกกันว่าตัวคุ่น เป็นแมลงจัดอยุ่ในอันดับ (Order: Diptera) วงศ์ (Family: Simuliidae ) สกุล (Genus: Simulium )(เฉลียว และคณะ,2544; วิชัย 2550) ริ้นดำมีการเจริญเติมโลและเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ เพียเมียวางไข่เป็นกลุ่มบนก้อนหินหรือพืชที่อยู่ใดน้ำไหล การวางไข่ครั้งละหลายร้อยฟอง (อาคม,2523; วิชัย ,2550)

H ngachang

forest

forest

forest

forest

forest